English
תחומי עיסוק

מידע שימושי

חוקי הקניין הרוחני בישראל

להלן קישורים לחוקי הקניין הרוחני העיקריים בישראל, המופיעים באתרי אינטרנט שונים, כמפורט להלן. רשימה זו איננה רשימה ממצה של החוקים, והיא מובאת בזאת לנוחות המשתמש בלבד. קבוצת ריינהולד כהן אינה אחראית למידת הדיוק או עדכניות התוכן המופיע באתרים המקושרים.
  • חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (אתר משרד המשפטים)
  • פקודת הפטנטים והמדגמים (אתר משרד המשפטים)
  • חוק זכות יוצרים, התשס"ח - 2007, שנכנס לתוקף ביום 25 במאי 2008 (אתר הכנסת)
  • הצעת חוק זכות יוצרים, התשס"ה - 2005 (אתר הכנסת) חוק זכות יוצרים, 1911 על תיקוניו - נספח להצעת חוק זכות יוצרים, התשס"ה - 2005 - עמ' 1144(אתר הכנסת) כפי שהיה בתוקף עד 25 במאי 2008. [לאחר כניסתו לתוקף של חוק זכות יוצרים, התשס"ח - 2007, הוראות חוק 1911 לא תחולנה עוד בישראל. הוראות החוק ימשיכו לחול לגבי עניינים המפורטים בהוראות המעבר בחוק החדש]
  • פקודת זכות יוצרים, 1924 - נספח להצעת חוק זכות יוצרים, התשס"ה -2005 - עמ' 1154 (אתר הכנסת) [לאחר כניסתו לתוקף של חוק זכות יוצרים, התשס"ח - 2007, סעיפים 1 עד 3א וסעיפים 3ו עד 15 - בטלים; הוראות של הפקודה אשר נותרו בעינן תמשיכנה לחול לגבי עניינים המפורטים בהוראות המעבר בחוק החדש]
  • חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973 באדיבות אתר דטה חוק ומשפט
  • חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (אתר הכנסת)
  • פקודת סימני המסחר [נוסח חדש] , התשל"ב-1972 (אתר משרד המשפטים)