English
תחומי עיסוק

מסחור פטנטים וקניין רוחני

בשנים האחרונות ערכו של הקניין הרוחני עלה באופן משמעותי. כנכס בעל ערך, קניין רוחני הפך להיות מטבע עובר לסוחר בזכות עצמו. שטח הקניין הרוחני חזה הופעה של שחקנים חדשים, אשר כוללים חברות אשר מתמחות ברכישת פטנטים וזכויות קניין רוחני אחרות למטרת רישוי לאחרים או שימוש בהם לאכיפת זכויות וקצירת פירות בדרך זו. זאת ועוד, במקום או בנוסף למאמצי פיתוח עצמיים, יש מגמה גוברת של מפתחי טכנולוגיה לרכוש זכויות פטנטים ולעשות בהם שימוש עסקי.

פועל יוצא של אלה הוא שקניין רוחני בכלל ופטנטים בפרט הפכו להיות, בין היתר, סחורה עוברת לסוחר. מסחר בינלאומי בנכסים אלה, לרבות מכירה או מתן רישיון, גדל לממדים

משמעותיים מאד.

מתוך הכרה בחשיבות של מסחר כזה והאפשרות של לקוחותינו ליהנות מכך, קבוצת ריינהולד כהן הפכה להיות שחקן פעיל בשטח זה. שירותי המסחור של קניין רוחני בריינהולד כהן כוללים תיווך ולעיתים מזומנות אף הובלה של עסקאות בהקשר לקניין רוחני בין לקוחות לבין רוכש, מוכר, מורשה או נותן רישיון. פעילות המסחור של קניין רוחני של ריינהולד כהן מהווה תוספת לפעילות הפיתוח העסקי של לקוחותינו באמצעות מתן אפשרות נוספת לקצירת הפירות מהקניין הרוחני.

ההבנה העמוקה בתחומי הפטנטים וסימני המסחר והעבודה המשותפת עם עורכי הדין של

גילת, ברקת ושות'

עושים את ריינהולד כהן לשותף אופטימאלי ללקוחות לליווי עסקאות כאלה.
שם
מחלקה
תפקיד
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, מכשור רפואי, ננו-טכנולוגיה, מסחור קניין רוחני, בדיקת נאותות
שותף בכיר, ראש מחלקה
פטנטים, הי-טק, מכשור רפואי, מסחור קניין רוחני, קוד פתוח
שותף בכיר, ראש מחלקה