English
תחומי עיסוק

מתן רשיונות ומסחור קניין רוחני

טכנולוגיה הפכה זה מכבר למרכזן של עסקאות ענק, בין אם המדובר בהשקעה בחברות המפתחות טכנולוגיה ייחודית ובין אם המדובר בקבלת רישיון שימוש בפטנט או מותג רשום. 

בשנים האחרונות קיבל המסחר בטכנולוגיות, בעיקר מוגנות פטנט, תאוצה רבה. זאת במקביל לריבוי משפטי הפרות הפטנטים ולגובה הפיצויים שנפסקו בהם.

לצורך בניה מושכלת של הסכם למתן רישיון בטכנולוגיה מוגנת פטנט נדרשת הבנה הן של הטכנולוגיה והן של הסביבה העסקית הרלבנטית. השילוב של הבנה מדעית ועסקית בו ניחן משרד גילת, ברקת ושות' מאפשר מתן ליווי משפטי ברמה הגבוהה ביותר ללקוחות המעוניינים להעניק או לקבל זכויות בקניין רוחני. 
למשרד יתרון גדול בליווי עסקאות מסוג זה וזאת בזכות הבנתו העמוקה בתחומי הפטנטים וסימני המסחר ועבודתו המשותפת עם עורכי הפטנטים של ריינהולד כהן ושותפיו.