English
תחומי עיסוק
 

קיצוצי תקציב במשרד הפטנטים האמריקאי

1 במאי, 2011


כתוצאה מקיצוצים תקציביים משמעותיים במשרד הפטנטים בארה"ב, תוכניות רבות הוקפאו, לרבות כניסה לתוקף של "מסלול מס' 1" ("1 Track") לבחינה מואצת של בקשות לפטנט. הקיצוץ התקציבי יפגע בכל התפקוד של משרד הפטנטים בארה"ב.

במידעון שלנו מחודש מרץ 2011, דווחנו על כניסה לתוקף צפויה של "מסלול מס' 1 "("Track 1") לבחינה מואצת של בקשות לפטנט אשר היה אמור להיכנס לתוקף ב-4 במאי 2011. בהודעה שיצאה לפני זמן קצר הודיע משרד הפטנטים האמריקאי כי הכניסה לתוקף של מסלול בחינה מואץ זה נדחית לזמן בלתי ידוע.

בד בבד עם קיצוצי תקציב בכל מוסדות הממשל האמריקאי, שהוא תוצאה של הסכם התקציב בין הנשיא אובמה לבין הקונגרס, נדרש משרד הפטנטים האמריקאי לקצץ כ- 100 מיליון דולרים מתקציבו, סכום שעולה על 10% מתקציב משרד הפטנטים שלנת 2011. מעניינת העובדה כי משמעותו של הקיצוץ הוא בהעברה בפועל של כ- 85-100 מיליוני דולרים מהאגרות שגובה משרד הפטנטים האמריקאי לפעילויות אחרות של הממשל.

אחת מתוצאות הקיצוץ הוא דחייה למשך זמן לא ידוע של מסלול מס' 1 להאצת הבחינה.

משרד הפטנטים האמריקאי הודיע גם על קיצוצים משמעותיים בכספים אשר תוקצבו למימון מערך החיפושים בהקשר לבקשות PCT. ניתן, אם כן, לצפות שמשך הזמן עד לקבלת דו"ח חיפוש ממשרד הפטנטים האמריקאי, כאשר זה יועד כרשות המחפשת והבוחנת של בקשת PCT, יגדל באופן משמעותי ואיכות הבחינה תיפגע.

משרד הפטנטים האמריקאי אף הקפיא גיוס של כוח אדם חדש והגביל באופן משמעותי את היקף השעות הנוספות לעובדיו. יש לצפות כי אלה, גם כן, יביאו להאטה של קצב הבחינה של בקשות לפטנט במשרד הפטנטים האמריקאי וקרוב לוודאי יביא גם לירידה באיכות הבחינה. 

עוד חזון למועד ביחס להשלכות רחוקות הטווח של שינויים אלה.

ד"ר חווה כנר ארצגוביץ

חווה כנר ארצגוביץ
ד"ר אילן כהן
עורך פטנטים, שותף בכיר
אילן כהן
ד"ר אילן כהן הינו שותף בכיר וכן מנהל את מחלקת מדעי החיים והכימיה של ריינהולד כהן ושותפיו


אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: