English
תחומי עיסוק
 

כניסתו לתוקף של ביטול פטור מתחולת חוק ההגבלים העסקיים על הסכמי בלעדיות הדדיים והודעת הממונה על דחיית תחילתן של פעולות האכיפה

16 באוגוסט, 2015

תיקון מס' 16 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 ("החוק") ייכנס לתוקפו ביום 25 באוגוסט 2015, מועד בו יבוטל הפטור אשר הוענק על ידי החוק על הסכמי בלעדיות הדדיים בתוום ההפצה בהתאם לסעיף 3(6) לחוק.

בעקבות פרסום התיקון האמור, בחודש נובמבר 2014, בוצע מספר רב של פניות אל הממונה על ההגבלים העסקיים ("הממונה") בעקבותיהן פרסם הממונה הודעה בדבר דחיית מועד תחילת האכיפה של הוראות החוק על הסכמי בלעדיות הדדיים בתחום ההפצה בכפוף לעמידת הצדדים בתנאים מסוימים עד ליום 25 בפברואר 2016. 1

למאמר המלא באנגלית

אורית גונן
עורכת דין, שותפה
אורית גונן
אורית גונן הינה שותפה
בגילת, ברקת ושות'
ערן ברקת
עורך דין, שותף בכיר
ערן ברקת
ערן ברקת הינו שותף בכיר
בגילת, ברקת ושות'
דוד גילת
עורך דין, עורך פטנטים, שותף בכיר
דוד גילת
דוד גילת, עורך דין ועורך פטנטים, הינו שותף בכיר
בגילת, ברקת ושות'


אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: