English
תחומי עיסוק
 

ברזיל: החלטת בית משפט מגבילה מאד את הסמכות של הרשות הברזילאית לפיקוח על תרופות לסרב למתן פטנטים על תרופות: חדשות טובות לתעשייה הביופרמצבטית

1 באוקטובר, 2012


החלטת  בית המשפט הפדראלי בברזיל מגבילה מאד את הסמכות של ANVISA הרשות לפיקוח על תרופות בברזיל (ה- "FDA הברזילאי") לסרב למתן פטנטים על המצאות פרמצבטיות, ומצמצמת את סמכותו של ANVISAבהקשר זה לשיקולים של בריאות הציבור בלבד. החלטה זו סוללת את הדרך למתן פטנטים על המצאות בשטח התרופות שסורבו דרך קבע כבר שנים רבות. 

בהתאם לחוק הפטנטים בברזיל, מתן פטנט בשטח התרופות חייב את האישור של ANVISA. בהתאם, לכשמשרד הפטנטים הברזילאי החליט על מתן פטנט, העניין הועבר לבחינה נוספת של ANVISA שייתן את הסכמתו. בשנים האחרונות, בקשות פטנטים על אמצאות שעניינן תרופות, סורבו על ידי ANVISA בלא הנמקה כלשהי.  

בערעור מן העת האחרונה שהוגש לבית המשפט כנגד נוהג זה, נקבע, שבבחינה של זכאות לפטנט, על ANVISA להגביל את בדיקתו אך ורק לשיקולים הנוגעים לבריאות הציבור. בית המשפט אף אשר שמשרד הפטנטים הינו הרשות היחידה אשר בסמכותה לבחון שאלות של כשירות לפטנט ובחינה כזו אינה בסמכות ANVISA.

החלטה זו הינה בשורה טובה לבעלי המצאות בתחום התרופות, שכן, הסמכות של ANVISA לסרב לפטנט הוגבלה באופן מאד משמעותי. הגם שבית משפט אחר יכול להגיע בעתיד להחלטה שונה, המגמה של בתי המשפט במספר החלטות להגביל את סמכות ANVISA לסרב לקבול פטנטים בתחום התרופות, נותנת מקום לתקווה שהסירוב השרירותי של פטנטים על ידי ANVISA חלף מן העולם.

החלטה זו מחזקת את ההצדקה להגיש בקשות לפטנט על אמצאות בשטח התרופות בברזיל, אשר במהירות קונה לה מקום כבעלת כוח כלכלי חשוב בעולם.

ד"ר אילן כהן
עורך פטנטים, שותף בכיר
אילן כהן
ד"ר אילן כהן הינו שותף בכיר וכן מנהל את מחלקת מדעי החיים והכימיה של ריינהולד כהן ושותפיו


אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: